Lidhja e Prizrenit, Tophane 10000 Prishtinë

Cell: +383 44 20 21 22 - Dardani, Cell:+383 44 73 73 07 - Tophane

britannica@britannica-elt.com

Qëllimi i programeve të ofruara është që studentët të pajisen me njohuri relevante që u mundësojnë atyre një kuptueshmëri brezgjerë të teorisë dhe të praktikës . Kjo gjë kompletohet me shumë aktivitete përmes të lexuarit, të shkruarit , të dëgjuarit dhe të folurit. Puna modulare është e bashkangjitur edhe me mundësinë e zgjerimit të fushave të interesit me anë të prezantimeve dhe me anë të shqyrtimit dhe zhvillimit të një teme speciale sipas përzgjedhjes së studentit për provimin përfundimtar (vlerësimi sumativ) ku vlerësohet rrjedhshmëria e të folurit të gjuhës së huaj.